Nouveautés

carre gris Le fabuleux voyage de Tromblon

carre gris Blanche et la dragonne

carre gris Melvin

carre gris Le roi sans couronne

Traducteur

Bonus

J'aime

Recommander à un ami Recommander à un ami


Pour recommander ce texte, merci de compléter ce formulaire.
Tous les champs sont obligatoires

Outils

Ilay sahona kely teo ambony voahiranar

Une toute petite grenouille

Indray mandeha hono teo amoron'ity kamory iray, nisy sahona maitso kely. Variana ery izy nitazana ity vonim-boahirana dimy ery lavitra ery.
“Mba tsara ireto voninkazo”! mba tsara ireto raviny! Tena tsara ery izao ny makamaka aina eo ambonin'ny iray amin'ireo raviny ireo” hoy izy nametsovetso. Nefa indrisy, atao ahoana moa ny hahatakatra ireto voahirana ireto, ny tena kely dia kely?
“Manidina fotsiny ianao” hoy ity “vorona” sendra nandalo.
“Manidina? Koa ahoana hoy ianao no ataoko, izaho tsy manana elatra akory!” hoy ilay sahona kely.
“Hay, rehefa izany ary dia tsy afaka hanao inona aminao aho”, dia lasa ilay vorona.
Dia nanara-maso azy ilay sahona kely sady nisento :
“Tena mba te handeha mafy eny amin'ireo voahirana ireo lahy aho!”.
« Milomano fotsiny ianao dia izay », hoy ity trondro vahiny iray sady manao telimoka.
“Hilomano? Ka tena lavitra be anie ireto izy e, dia hilentika aho izany!” hoy indray ilay sahona kely nanazava.
“Hay, rehefa izany dia tsy misy azoko atao anao” dia nanohy ny diany ilay trondro vahiny.
Dia nijery azy nanalavitra ilay sahona bitika sady nisento.
“Ahoana ary ny hataoko hanatonako ireo voahirana ireo”!
“Mitsambikina fotsiny ianao, ianao ange sahona e” hoy ity sahobakaka nitanin'andro eo ambony vato iray.
“Mitsambikina? Ka izaho anie tena kely e, tsy hahatakatra an'ireo mihitsy aho!” hoy ihany ilay sahona kely nanazava.
“Rehefa izany dia, tsy afaka hanao na inona na inona aminao aho”, ary dia nakipin'ilay sahobakaka ireto masony boribory.
Nisento ilay sahona bitika sady nanao hoe :
“Tsy maninona, tsy ho tafita rahoviana aho”
“Miakara ao andamosiko ao, ndeha izatsy izy hoentiko, làlako ihany iny”, hoy ity sokatra sendra nandalo teo.
Ravoravo, niantsampy tao andamosin'ilay sokatra ilay sahona kely.
“Mandra-pihaona” hoy ilay sokatra afaka minitra vitsivitsy, rehefa avy nanatitra ilay sahona kely teo ambonin'ilay voahirana voalohany.
Dibon-kafaliana ery ilay sahona kely ary nandany ny ampahan'androny nitsambikimbikina teo amin'ireo voahirana : ny voalohany toa ngeza loatra, ny faharoa toa malemilemy, ny fahatelo tsy dia mievotrevotra loatra, ary ny fahaefatra kosa tsy misy voninkazo, ny fahadimy no tena tsara tarehy. Nankafy ny hanitr'ity vonim-boahirana lehibe fotsy ity sahona kely ary farany dia resin-tory teo izy, sasatra. Endre, mahafatifaty ny mijery ity sahona kely eo ambony voahirana!
Nony efa nifoha izy, efa nody ny masoandro, ary mbola mangatsiatsiaka tsara ny andro, tampoka teo nahatsiaro ho irery teo ilay sahona kely. Tsapany fa hay efa tena lavitry ny moron'ny kamory izy
«  Dia ahoana izao no ataoko hiverenana ery amoron'ny kamory ? hoy izy nametsovetso.


Copyright © 2006, © 2013 - La tête dans les mots